Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği | ANSYS FLUENT


Fluent sonlu hacimler yöntemini kullanan bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımıdır. 1983' ten bu yana dünya çapında bir çok endüstri dalında kullanılan ve günden güne gelişerek tüm dünyadaki HAD piyasasında en çok kullanılan yazılım durumuna gelen Fluent, en ileri teknolojiye sahip ticari HAD yazılımı olarak kullanıcılarının en zor problemlerine kolay ve kısa sürede elde edilen çözümler sunmaktadır.


Fluent, genel amaçlı bir HAD yazılımı olarak, otomotiv endüstrisi, havacılık endüstrisi, beyaz eşya endüstrisi, turbomakine (fanlar, kompresörler, pompalar, türbinler v.b.) endüstrisi, kimya endüstrisi, yiyecek endüstrisi gibi birbirinden farklı bir çok endüstriye ait akışkanlar mekaniği ve ısı transferi problemlerinin çözümünde kullanılabilir. Bu özelliği sayesinde kullanıcısına birbirinden farklı bir çok probleme aynı arayüzü kullanarak çözüm alma olanağı sağlar.


Kolay kullanımı ile Fluent, ürün performansını ürün henüz tasarım aşamasındayken ölçme, performansı düşüren etkenleri detaylı bir şekilde tespit ederek yine bilgisayar ortamında giderme ve piyasaya iyileştirme işlemleri tamamlanmış son ürünün verilmesi sağlayarak kullanıcısının zorlu rekabet şartlarında emsallerinden bir adım önde olmasına katkıda bulunur.


Fluent, sahip olduğu ileri çözücü teknolojisi ve bünyesinde barındırdığı değişik fiziksel modeller sayesinde laminer, geçişsel ve türbülanslı akışlara, iletim, taşınım ve radyasyon ile ısı geçişini içeren problemlere, kimyasal tepkimeleri içeren problemlere, yakıt pilleri, akustik, akış kaynaklı gürültü, çok fazlı akışları içeren problemlere hızlı ve güvenilir çözümler üreterek, AR-GE bölümlerinin tasarım esnasındaki en güvenilir aracı olmaya adaydır.
 

Fluent Teknik Özellikleri

 

Fluent, sıkıştırılamaz (düşük sabsonik), orta sıkıştırılabilir (transonik) ve yüksek sıkıştırılabilir (süpersonik ve hipersonik) akışlar için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği çözücüsüdür. Yakınsamayı hızlandıran çoklu ağ metoduyla beraber çoklu çözücü seçenekleri ile Fluent 6 geniş hız rejimleri aralıklarında optimum çözüm etkinliği ve hassasiyeti getirir. Fluent 6'daki fiziksel modellerin zenginliği, laminer, geçiş ve turbulanslı akışların, ısı transferinin, kimyasal tepkimelerin, çokfazlı akışların ve diğer olguların sayısal ağ esnekliği ve çözüm tabanlı ağ uyarlaması ile hassas çözülmesine olanak sağlar.


Genel Modelleme Yetenekleri

 • 2 boyutlu düzlemsel, 2 boyutlu eksenel simetrik, 2 boyutlu döngülü eksenel simetrik (dönel simetrik) ve 3 boyutlu akışlar
 • Sabit rejim veya geçici rejim akışları
 • Bütün hız rejimleri (düşük subsonik, transonik, süpersonik ve hipersonik akışlar)
 • Laminer, geçiş veya türbülanslı akışlar
 • Newtonyan ve newtonyan olmayan akışlar
 • Zorlamalı, doğal, karışık konveksiyon, konjuge ısı transferi ve radyasyon
 • Homojen ve heterojen yanma modellerini ve yüzey tepkime modellerini de içeren kimyasal türler karışımı ve tepkimesi modelleri.
 • Gaz-sıvı, gaz-katı ve sıvı-katı akışlar için serbest yüzey ve çok fazlı akış modelleri
 • Sürekli yüzeyle akuple yayık fazlar (partikül/damla/baloncuk) için Lagrangian yörünge hesaplama
 • Erime/katılaşma uygulamaları için faz değişikliği modeli
 • İzotopik olmayan geçirgenlik, ilk direnç, katı ısı iletimi ve gözenekli yüzey basınç zıplaması modelleriyle gözenekli ortam
 • Fanlar, pompalar, radyatörler ve ısı değiştirgeçleri için yığık modeller
 • Durağan ve dönel referans çerçeveleri
 • Çoklu hareketli çerçeveler için çoklu referans çerçevesi ve kayan ağ seçenekleri
 • Kütle korunumu ve döngü korunumu seçenekleriyle beraber rotor-stator etkileşimleri, tork konverterleri ve benzer turbomakina uygulamaları için karışım düzlemi modeli.
 • Kütle, momentum, ısı ve kimyasal türler için hacimsel kaynaklar
 • Malzeme özellikleri veri tabanı
 • Sürekli fiber modeli
 • Magnetohidrodinamik modeli
 • Akış kaynaklı gürültü öngörme modeli
 • GT-Power ile dinamik (iki-yönlü) birleşimlik
 • Kullanıcı tanımlı fonksiyonlarla ilerli seviyede özelleştirme yeteneği
 • Silindir içi akış modelleme yeteneği
 • Hareketli ve deforme olan ağ hareketleri


Sayısal Ağ Yetenekleri

 • Dörtgen, üçgen, altıyüzlü, dörtyüzlü, prizma(kama), piramid ve karışık elemanlı sayısal ağ
 • Akışkan/katı arayüzlerini de içeren konuşmayan(asılı düğüm noktalı) sayısal ağ arayüzleri
 • GeoMesh, TGrid, preBFC, ICEM/CFD, I-DEAS, PATRAN, NASTRAN, ANSYS, Pro/ENGINEER, STL, PLOT3D, CGNS-formatlı sayısal ağ alabilme
 • Sayısal ağ sıklaştırma ve seyreltme
 • ! Üçgen ve dörtyüzlü elemanlar için konuşur sayısal ağ uyarlaması
 • ! Bütün elemanlar için asılı (konuşmayan) düğüm noktalı sayısal ağ uyarlamalarını içeren dinamik, çözüm tabanlı uyarlama (yoğunlaştırma ve seyrekleştirme)
 • Kullanıcı tarafından belirlenen bölgeler için sayısal ağ yoğunlaştırması ve çözüm değişkenleri, elde edilen büyüklükler ve kullanıcı tanımlı alan fonksiyonu değişkenleri kullanılarak adaptif yoğunlaştırma
 • Sayısal ağ yoğunlaştırması sonrası otomatik çözüm enterpolasyonu
 • Sayısal ağ seyrekleştirmesi
 • Sayısal ağ yumuşatma ve geliştirme araçları
 • Sayısal ağ işlemesi (oranlama, taşıma, birleştirme, konuşturma ve ayırma)
 • Hibrid sayısal ağ oluşturma özellikleri
 • Ağdan ağa çözüm enterpolasyon yeteneği
 • Çözüm ilerlerken sayısal ağı sıklaştıran ve seyrelten dinamik ağ uyarlamsı.


Sayısal Yöntem

Fluent 6 üç çözücü seçeneği sunar. Üç çözücü de için geçerli özellikler:

 • Yapısal olmayan ağ tabanlı sonlu hacimler metodu
 • Formülasyon bütün hız rejimleri için geçerlidir
 • İmplisit şemalar için adaptif zaman adımlandırılması
 • Dinamik hafıza tahsisi
 • Tek ve çift hassasiyetli çözücü seçenekleri
  • Ayrık (kademeli) çözücü
  • SIMPLE, SIMPLEC ve PISO'yu içeren basınç tabanlı ayrık çözücü algoritmaları
  • first-order upwind, power-law, second-order upwind, central differencing (LES) ve QUICK şemalarını içeren ayrıştırma(diskritizasyon) şemaları
  • Birinci dereceden ve ikinci dereceden implisit zaman ayrıştırma şemaları
  • standard, PRESTO,linear, quadratic, ve body-force weighted basınç enterpolasyon şemaları
  • Bünye kuvvetlerinin implisit değerlendirilmesi
  • V,W, F ve flex çevrimleri ile cebirsel lineer çoklu ağ çözücüsü
  • Gauss-Seidel rahatlatma metodu
  • Akuple (tamamlayıcı) çözücü
  • Sıkıştırılamaz ve karışık rejim akışları için önceden durumlandırma
  • Turblulans, radyasyon ve kullanıcı tanımlı skalar transport denklemleri için ayrık çözücü
  • Birinci dereceden ve ikinci dereceden şemaları içeren ayrıştırma şemaları
  • Birinci ve ikinci dereceden zaman diskritizasyonu şemaları ile implisit veya eksplisit çözüm şemaları
  • Eksplisit Şema
  • Runge-Kutta zaman adımlandırma şeması
  • FAS, çoklu grid, yerel zaman adımlandırması ve implisit artık yumuşatan yakınsama hızlandırıcı
  • Zaman-kesinlikli çözümler için eksplisit global zaman adımlandırması


Türbülans Modelleme

 • Spalart-Allmaras (Eddy-vizkosite taşınım) modeli
 • standard k-? , realizable k-? ve RNG k-? modellerini içeren k-? model seçenekleri
 • k-? modellerinde sıkıştırılabilirlik ve kaldırma kuvvetleri için alt modeller
 • Döngü, düşük Reynolds sayısı etkileri için RNG k-? modelinde alt modeller ve k, ? , enerji ve türler için turbulant Prandtl/Schmidt sayılarında analitik formülasyon
 • Geçiş bölgesi akış seçenekleri ve duvar kenarları düzeltmeleriyle K-? turbülans modelleri
 • Duvar yansıma modeli ve birinci veya ikinci dereceden basınç gerinim modellerini içeren Reynolds Stres Modeli (RSM)
 • Büyük Eddy Simulasyonu (LES) için alt ağ ölçekli gerilme modelleri
 • Duvar yakını muamelesi seçenekleri;
  • Standart duvar fonksiyonları
  • Dengesizlik duvar fonksiyonları
  • İyileştirilmiş duvar yakını muamelesi
 • Düşük Reynolds sayılı k-? modelleri
 • Geçiş rejimi akışların modellenmesi için kullanıcı tanımlı laminer bölgeleri kullanarak yapay türbülans tetiklenmesi
 • Türbülans taşınım denklemlerinin model sabitlerinin, türbülans ve alt ağ ölçek vizkositeleri ve kaynak terimlerinin özelleştirilebilmesi.
 • Çekirdek türbülans bölgelerinde LES, duvar yakınlarında Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes denklemleri çözen Ayrık Eddy Simulasyon (DES) modeli.


Isı Transferi

 • Viskoz ısınması da içeren laminer/türübülant zorlamalı konveksiyon
 • Boussinesq yaklaşımı seçeneğiyle doğal ve karışık konveksiyon
 • Kabuk eleman iletimini ve harekelti katılarda ısıl taşınımı da içeren katılarda izotropik/anizotropik iletimli konjuge ısı transferi.
 • Işınım, yayık fazlar, türler taşınım ve tepkime modelleri ile yanma modelleri ile etkileşim
 • Taşınım, yayılım ve tepkime kaynak terimlerini içeren çoklu transport denklemleri formulasyonu.
 • ! Arrhenius modeli
 • ! Eddy-kırılma (EBU) modeli
 • ! Birleşik Arrhenius/eddy-kırılma modeli
 • ! Eddy sönme kavramını içeren N sayıda sonlu oranda kimyasal tepkimeler
 • ! Karışan-yanar modeli
 • ! Kimyasal denge
 • ! Laminer alev modelini içeren yayılım kontrollü (önceden karışmayan) PDF/korunumlu skalar tabanlı formülasyon
 • Türbülansa alev hızı modeli tabanlı turbülant önceden karışım yanma modeli
 • Kısmi karışmış türbülant yanma modeli
 • Büyük Eddy Simulasyonu için alt ağ ölçekli yanma modelleri
 • "Sıkı kimya" çözücü seçeneği
 • Kömür, sıvı, gaz ve karışım yakıt çeşitleri için yanma alt modelleri
 • Kirlilik oluşma modelleri
 • Kimyasal buhar bırakımı (CVD) ve diğer heterojen tepkimeler için yüzey tepkime modelleri
 • Denge verileri, termodinamik özellikler, standart tepkime mekanizmaları ve gaz, kömür ve sıvı yakıtlı sistemlerde karışım dağılımı için oluşturulmuş veritabanı
 • Yanma oranları ve kaynak/kuyu terimleri için kullanıcı tanımlı erişim
 • Chemkin formatında tepkime mekanizmaları ithali


Işınım Isı Transferi Modelleme

 • Ayrık Geçiş Işınım Modeli (DTRM)
 • DTRM için ışınım sayısal ağ seyreltilmesi
 • P-1 ışınım modeli
 • Rosseland modeli
 • Gaz soğurma katsayısının su buharı, karbondioksit ve partikül konsentrasyonuna bağımlılığı
 • Partiküller/damlalar için ışınım ısı transferi
 • Saçılma, kırılma, speküler yüzeyler ve gri olmayan etkiler için dağınık ordinatlar modeli
 • Yüzeyden yüzeye radyasyon modeli


Lagrangian Dağınık Faz Modelleme

 • Partiküller/damlalar/baloncuklar için sürekli ve geçici rejimde yörünge hesapları
 • Sürekli yüzeye bağlı momentum, ısı ve kütle transferi
 • Yüksek Mach sayısı etkileri , küresel ve küresel olmayan partiküler için çoklu sürükleme kanunları
 • Sıvı sprey modelleri
 • ! Birincil atomizasyon modelleri
 • ! Sprey kırılma modelleri
 • ! Damlacık çarpışma ve birleşme modelleri
 • ! Bozulma sürükleme modelleri
 • Eklenen kütle, basınç gradyeni, termoforetik, Saffman kaldrıması ve Brown kuvvetlerinin modellenmesini içeren seçenekler
 • Lineer dağılım veya Rosin-Rammler denklemine göre partikül boyu dağılımı
 • Partiküller için çoklu sınır koşulları seçenekleri
 • Duvar erozyon modeli
 • Gözenekli ortamda kapan modeli seçeneği
 • Partikül pozisyonunun Gauss PDF modeli tabanlı partikül bulutu modelleme seçeneği
 • Taşınım ve ışınım seçeneklerini içeren akışkan ve dağınık faz arasında ısı transferi
 • Gaz fazıyla sıvı damlacıklar arasında kütle transferi
 • Sıvı damlacıklarının kaynaması ve yoğuşması
 • Islak partiküllerin kuruması
 • Kömür yanması altmodelleri
 • Katı parçacıklar ve akışkan fazı arasında heterojen yüzey tepkimeleri
 • Detaylı yörünge raporları, parçacık erozyon/yapışma izlenmesi, ısı ve kütle transferi özetleri, parçacık dağılma görüntülenmesi
 • Yaygın sıvı yakıtlar ve kömürleri içeren standart katı parçacıklar ve sıvı damlacıklar için parçacık/damlacık veri tabanı
 • Paylaşılmış bellek paralelizasyonu


Çok fazlı Akış Modelleme

 • Akışkan hacimleri (VOF) modeli
 • ! N adet karışmayan akışkan için gaz-sıvı, sıvı-sıvı sistem modelleme
 • ! Yüzey gerilmesi ve duvar adezyon etkilerini içeren yüzey takibi
 • ! Isı transferi modelleme seçeneği
 • ! Gaz fazı sıkıştırılabilirliği
 • Euler çok fazlı modeli
 • ! N adet akışkan için gaz-sıvı, gaz-katı, sıvı-katı, sıvı-sıvı ve gaz-sıvı-katı modelleri
 • ! Akuple momentum çözücüsü
 • ! Kaldırma ve sürükleme kanunları için çoklu seçenekler ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlarla özel kanun tanımlamaları
 • ! Sanal kütle
 • ! N sayıda katı parçacık içeren fazlar ile gaz-katı veya sıvı-katı sistemler için granüllü faz modelleri
 • ! Garnüllü fazlar için çok seçenekli bünye ilişkileri
 • ! Faza özgü türbülans yaklaşımını da içeren çok seçenekli k-? türbülans modelleme
 • ! Bireysel hacim kesir denklemleri için kaynak terimleri
 • N-fazlı akışlar için karışım modelleri (akışkan veya parçacık)
 • ! Isı transferi modelleme seçeneği
 • ! Kayma hızı ve parçacık çapı özelleştirilmesi
 • ! Bireysel hacim kesir denklemleri için kaynak terimleri
 • Kavitasyon Modeli


Sınır Koşulları

 • Çoklu akış giriş/çıkışları;
 • ! Hız veya kütle debisi girişi ( kartezyen, silindirik polar bileşenler, büyüklük ve yön, büyüklük ve normal bileşen veya kullanıcı tanımlı koordinatlar cinsinden)
 • ! Normal yönünde vaya belirtilen akış açısında giriş statik veya toplam basıncı
 • ! Çok bileşenli akışlar için giriş kütle oranları
 • ! Giriş statik veya toplam sıcaklığı
 • ! Giriş türbülans kinetik enerjisi ve disipasyon hızı (turbülans yoğunluğu ve uzunluk ölçeği, hidrolik çap veya viskozite oranı seçenekleriyle)
 • ! Çıkış statik basıncı
 • Yansıtmayan sınır koşulları
 • Belirtilen akış miktarı oranı ile akış çıkışı sınır koşulu
 • Kütle debisi çıkışları
 • Giriş/çıkış fanları
 • Giriş/çıkış ızgaraları
 • Duvar sınır koşulları;
 • ! Kartezyen bileşen veya dönel hız kullanarak teğetsel duvar hızı
 • ! Kayma koşularını içeren kesme oranları
 • ! Isı akısı, sıcaklık veya dış taşınım, radyasyon veya karışık koşullu ısıl sınır koşulları
 • ! Yüzey pürüzlülük etkisini içeren türbülanslı akışlarda duvar fonksiyonlarını kullanan kesme gerilimi hesabı
 • Bireysel fazlar için çok fazlı hız giriş sınır koşulu
 • İki taraflı duvarlar
 • Giriş sınır koşulları için zamana bağlı profiller
 • Fan eğrileri için profil fonksiyonlar
 • Hacim kaynaklarından alt ağ ölçekli giriş tanımlamaları
 • Simetri ve eksen sınır koşulları
 • Ötelemeli veya dönel periyodik sınır koşulları
 • Kütle debisi belirtilmiş periyodik sınır koşulları
 • Basınç kaybı belirtilmiş periyodik sınır koşulları
 • Sınır koşullarını kopyalama veya yeniden tanımlama yeteneği
 • Sayısal hücrelerde sınır koşulları için sabit-değişken seçenekleri


Malzeme Özellikleri

 • Sıcaklık ve kompozisyon bağımlı sabit veya değişken akışkan özellikleri
 • Standart akışkan ve katılar için malzeme özlliklerini de içeren veritabanı
 • ! Standart tepkime mekanizmaları, kimyasal türler karışımları, termodinamik ve kinetik özellikler
 • ! Standart katılar, sıvılar, sıvı yakıtlar ve kömürler için parçacık/damlacık verileri
 • İdeal gaz kanunu veya sıcaklığa polinom bağımlılıklı, Boussinesq yaklaşımlı akışkan yoğunluğu hesaplanması
 • Polinom veya sıcaklığın güç kanunu fonksiyonunu veya Sutherland kanununu kullanarak akışkan vizkositesi hesaplanması
 • Newtonyan olmayan akışkan modelleri
 • ! Güç kanunu
 • ! Herschel-Bulkley
 • ! Carreau
 • ! Cross
 • ! Kullanıcı tanımlı kanunlar
 • Katı bölgelerde sıcaklığa bağımlı ısıl kapasite ve ısıl iletkenlik
 • Anizotropik ısıl iletkenlik
 • Soğutucu ve hidrokarbonlar için gerçek gaz modeli
 • Kullanıcı tanımlı girişler


Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

 • Interpreted veya compiled
 • Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar için belleğe erişim
 • İstenildiğinde-hesapla seçeneği
 • Süreklilik, momentum, enerji, türbülans, türler, karışım oranları ve karışım hacimi transport denklemlerinde hacimsel kaynakların tanımlanabilmesi
 • Yüzey ve hacim tepkime oranları
 • Özel fiziksel özelliklerin tanımlanabilmesi
 • Özelleştirilmiş sınır/ilk koşullar
 • Akışkan ve katı bölgelerde kullanıcı tanımlı skalar transport denklemlerinin tanımlanması
 • Özel postproses(sonişlem) değişkenlerinin yaratılması
 • Radyasyon modelleme için kullanıcı tanımlı dağılma faz fonksiyon tanımlanması
 • Dağınık faz modelleme için bünye kuvveti, sürükleme ve kaynak terimleri


Paralel İşlemleme

 • Paylaşılmış bellek sistemlerinde paralel işlemleme (örneğin Windows NT, SGI, HP, DEC, Sun, ve Cray çoklu işlemciler)
 • Dağıtılmış bellek sistemlerinde paralel işlemleme (örneğin IBM SP-2, Cray T3D/E'de) ve iş istasyonları ağında
 • Sayısal ağın parçlanmasını da içeren çözüm sahasının bölünmesi için yöntemler (örneğin METIS)
 • Dengelemek için dinamik yükleme
 • LSF üçüncü parti yazılımla yük yönetimi
 • Satıcı optimizasyonlu mesaj geçen kütüphanelerden yararlanıması
   

Arayüz, Grafikler, Postproses(Sonişlemleme) ve Raporlama

 • Başka kullanıcıların da erişimine olanak sağlayan sunucu mimarisi
 • Tamamen etkileşimli grafik ve metin-tabanlı kullanıcı arayüzleri
 • Komut seyri ve aranjmanı
 • Teşhis ve hata yakalama
 • Sayısal ağ kontrolu, birleştirme, ayırma ve yeniden düzenleme
 • Kurulum, çözüm ve postprosesin dinamik kontrolü
 • Çözücü ve fiziksel bellek ayarları özet raporlanması
 • Esnek birim tanımlanması (SI, British veya karışık)
 • Hesaplamaları durdurup yeniden devam ettirebilme
 • Artık görüntülenmesi ve raporlanması
 • En düşük ve en büyük değerlerin görüntülenmesi ve raporlanması
 • Kütle, ısı ve kimyasal türler akılarının görüntülenmesi ve raporlanması
 • Kuvvet ve momentlerin görüntülenmesi ve raporlanması
 • Yüzey ve hacim integrallerinin ve ortalama değerlerinin hesaplanması, görüntülenmesi ve raporlanması
 • Turbomakina uygulamalarına özel postproses
 • Zaman ortalamalı ve RMS istatikler
 • Kullanıcı tanımlı alan fonksiyonları için hesap makinesi
 • Vektor ve skalar gradyen ve türetilmiş büyüklüklerin hesabı
 • Sınır yüzeylerinde ve kullanıcı tanımlı yüzeylerde kontur görüntüleme
 • İki eksende grafik çizdirme
 • Verinin grafik ekranından görüntülenmsei
 • Düzlemleri çözüm sahası boyunca süpürülebilmesi
 • Otomatik animasyon yaratma araçları
 • Ekran üztünde fare tabanlı görüntü işlemleme (döndürme, öteleme ve büyütüp küçültme)
 • Geniş resim yakalama seçenekleri
 • Çokfazlı akışlar için faza özgü postproses
 • VRML aktarımıVeri Alımı/Aktarımı

 • Çözüm verilerinin AVS, CGNS, Data Explorer, EnSight, FAST, FIELDVIEW ve TECPLOT yazılımlarına aktarılması
 • ASCII formatında veri aktarımı
 • EnSight ve FIELDVIEW için paralelleştirilmiş veri aktarımı
 • Sonlu elemanlar analiz verilerinin ANSYS,Abaqus, NASTRAN, PATRAN, ve I-DEAS'a aktarılması
 • CGNS fomratında veri alımı

 

On-line Yardım ve Dokümantasyon

 • HTML tabalı on-line dokümantasyon
 • Teori ve uygulamaları kapsayan kullanıcı kılavuzu
 • Herbiri kendine özgü örnekler kılavuzu
 • Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar kılavuzu
 • Metin kullanıcı arayüzü kılavuzu
 • Eğitim kılavuzu
 • Fluent Kullanıcı Hizmetler Merkezi


Desteklenen Donanımlar

 • Fluent seri ve paralel sürümleri en yaygın UNIX, Windows/NT ve Linux üzerinde çalışmaktadır.


 

 

 

ABOUT FLUENT

www.fluent.com


Since its inception in 1983, Fluent has established itself as a global leader among commercial computational fluid dynamics (CFD) vendors, becoming the largest supplier of CFD software in the world. In May of 2006, Fluent Inc. was acquired by ANSYS, Inc. (NASDAQ: ANSS), the world's largest independent supplier of computer-aided-engineering (CAE) simulation software and solutions. ANSYS' acquisition of Fluent enhances the breadth, functionality, usability and interoperability of the ANSYS portfolio of simulation solutions, and as such, accelerates our progress towards Simulation Driven Product Development (SDPD). This combination of ANSYS and Fluent technologies will enable customers to increase operational efficiency, lower design and engineering costs, and accelerate development and delivery of new and innovative products to the marketplace. Together, ANSYS and Fluent represent one of the most complete, independent engineering simulation software offerings in the industry, reaffirming and strengthening the ANSYS/Fluent commitment to open interface and flexible simulation solutions built upon world class technologies.


ANSYS, Inc., founded in 1970, develops and globally markets engineering simulation software and technologies widely used by engineers and designers across a broad spectrum of industries. The Company focuses on the development of open and flexible solutions that enable users to analyze designs directly on the desktop, providing a common platform for fast, efficient and cost-conscious product development, from design concept to final-stage testing and validation. The Company and its global network of channel partners provide sales, support and training for customers. Headquartered in Canonsburg, Pennsylvania, U.S.A., with more than 40 strategic sales locations throughout the world, ANSYS, Inc. and its subsidiaries employ approximately 1,400 people and distribute ANSYS products through a network of channel partners in over 40 countries. Visit www.ansys.com for more information.